Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413573871-74, fax. 0413572645
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 1960

Data publikacji:
2015-11-20 14:41:16

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach zadania p.n.: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II"

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pinczow.com.pl


Pińczów: Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach zadania p.n.: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II
Numer ogłoszenia: 314474 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pińczów , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3573871 do 75, faks 41 3572645.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.com.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach zadania p.n.: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Pińczowie w ramach zadania p.n.: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II. Koncepcja winna obejmować odtworzenie zarysu murów zamku pińczowskiego, dojścia do wzgórza - od strony drogi wojewódzkiej i ciągu pieszo-rowerowego, oraz taras widokowy na panoramę miasta. Należ również zaproponować trasę spacerowo - rekreacyjną z elementami towarzyszącymi. Zespół Pałacu Wielopolskich - w skład którego wchodzą pozostałości zamku jest wpisany do rejestru archeologicznego pod nr 352 - rejestr nr 2. W rejonie góry zamkowej przeprowadzone zostały częściowo badania archeologiczne - sprawozdania z badań będą bazą do opracowania koncepcji. Opracowanie powinno obejmować minimum 3 propozycje rozwiązań z opisem i wizualizacją (światło dzienne i nocne) Przygotowane propozycje - zaakceptowane przez Zamawiającego - będą przedmiotem konsultacji z udziałem mieszkańców. Dla wybranego wariantu należy uzyskać akceptację i wytyczne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opracować program funkcjonalno - użytkowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego..

  II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 głównej usługi projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji architektonicznej bądź dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu bądź obiektów zabytkowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia projektantem w specjalności architektonicznej, dla którego minimalne wymagania przedstawiają się następująco: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne wydane poza granicami RP - co najmniej 3 - letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie architektoniczno-budowlanym, - doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu koncepcji lub projektu architektonicznego dla obiektu zabytkowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 91

 • 2 - doświadczenie - 9

  IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pinczow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pińczowie pok nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów pok nr 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
SIWZ_koncepcja.zamek.docSiWZ (SIWZ_koncepcja.zamek.doc - 158.72 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:42:32 Redaktor: Hubert Bochniak
zal.1.lokalizacja.zamek.pdfzal. 1 (zal.1.lokalizacja.zamek.pdf - 165.387 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:43:06 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.3-oswiadczenie_z_art.24_ust.1.koncepcja.zamek.doc (Zal.3-oswiadczenie_z_art.24_ust.1.koncepcja.zamek.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:43:20 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.4-oswiadczenie_z_art.22_ust.1.koncepcja.zamek.doczal. 4 (Zal.4-oswiadczenie_z_art.22_ust.1.koncepcja.zamek.doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:43:43 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.5-grupa kapit.koncepcja.zamek.doczal. 5 (Zal.5-grupa kapit.koncepcja.zamek.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:02 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.6-doswiadczenie_zawodowe-koncepcja.zamek.doczal. 6 (Zal.6-doswiadczenie_zawodowe-koncepcja.zamek.doc - 45.056 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:13 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.7-Wykaz_osob_z_upr.koncepcja.zamek.-parking.III.doczal. 7 (Zal.7-Wykaz_osob_z_upr.koncepcja.zamek.-parking.III.doc - 41.472 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:24 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.8-oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.koncepcja.zamek..doczal. 8 (Zal.8-oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.koncepcja.zamek..doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:36 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.9-Zobowiazanie_innych_podmiotow-koncepcja.zamek.doczal.9 (Zal.9-Zobowiazanie_innych_podmiotow-koncepcja.zamek.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:47 Redaktor: Hubert Bochniak
zal.10-wzor.umowy_koncepcja.zamek.doczal.10 (zal.10-wzor.umowy_koncepcja.zamek.doc - 119.296 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:45:00 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.2-formularz_ofertowy_koncepcja.zamek.doczal.2 (Zal.2-formularz_ofertowy_koncepcja.zamek.doc - 48.64 KB)
Data publikacji: 2015-11-24 11:34:17 Redaktor: Hubert Bochniak
informacja.1.pdfInformacja dla wykonawców (informacja.1.pdf - 388.211 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 14:04:16 Redaktor: Hubert Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 978
Wprowadził do systemu: Hubert Bochniak, data: 2015-11-20 14:41:16
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2015-11-20 14:56:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu