Wersja do druku

Zamawiający:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Klasztorna 6
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail:sekretariat@szozpinczow.pl
Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2703

Data publikacji:
2018-12-13 11:36:04

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Treść przetargu:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

NIP: 662 14 55 148       REGON: 290403871        KRS: 0000009330

Tel: Sekretariat: 41 357 24 94   e-mail  sekretariat@szozpinczow.pl      www.szozpinczow.pl

 

 

Nr sprawy: SZOZ.250-ZO.5.1.18

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm. oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Dz.U.2018.1510 z późn. zm.)

Udzielający zamówienie:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ oraz AOS

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

1.      Podstawowa Opieka Zdrowotna

2.      Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od dnia: 01.01.2019 r.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2019 r. maksymalnie do dnia 31.12.2019 r. z możliwością podpisania umowy na krótszy okres.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Klasztorna 6. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 41 357 24 94

Termin i miejsce składania ofert: do 20.12.2018 r. do godz. 930 w sekretariacie Udzielającego zamówienia,  oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert: Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie nie później niż w terminie składania ofert. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Udzielającego zamówienie.

Termin otwarcia ofert: 20.12.2018 r. godz. 1100 w pokoju socjalnym w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Udzielający zamówienia będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) jakość  posiadanie statusu lekarza POZ/AOS oraz co najmniej rocznego doświadczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym w takim zakresie na jaki składana jest oferta ( tak –  2 pkt, nie – 0 pkt)

2) kompleksowość – deklaracja wykonywania świadczeń zdrowotnych we wskazanych ośrodkach/przychodniach Udzielającego zamówienia ( tak – 1 pkt, nie – 0 pkt)

3) dostępność – deklaracja wykonywania świadczeń medycznych w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin w miesiącu, w każdym roboczym dniu tygodnia ( tak – 2 pkt, nie – 0 pkt)

4) ciągłość  kontynuacja świadczeń u Udzielającego zamówienie/  Zamawiającego ( tak – 1 pkt, nie – 0 pkt)

5) cena    ( najniższa cena – 1 pkt, pozostałe <1 pkt)

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.pinczow.com.pl – zakładka BIP i   www.szozpinczow.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie dnia 20.12.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Data ogłoszenia: 13.12.2018 r.

                                                                                                                              ZATWIERDZAM

 

 

                                                                                                                        ………………………….

      DYREKTOR

        Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Pińczowie, ul. Klasztorna 6

Załączone pliki
ogloszenie_konkurs.pdfogłoszenie (ogloszenie_konkurs.pdf - 545.53 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:39:50 Redaktor: Przemysław Fatyga
SWK_.pdfSWK (SWK_.pdf - 2712.56 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:40:07 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_1_formularz_ofert_2019.docxzal.1 (Zalacznik_nr_1_formularz_ofert_2019.docx - 25.633 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:40:30 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_Nr_2_1_POZ_UMOWA_KONTRAKTOWA.docxzal. 2.1 (Zalacznik_Nr_2_1_POZ_UMOWA_KONTRAKTOWA.docx - 34.344 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:40:43 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_Nr_2_2_AOS_UMOWA_KONTRAKTOWA_1.docxzal.2.2 (Zalacznik_Nr_2_2_AOS_UMOWA_KONTRAKTOWA_1.docx - 33.258 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:40:53 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_Nr_2_3_umowa_zlecenie_AOS.docxzal.2.3 (Zalacznik_Nr_2_3_umowa_zlecenie_AOS.docx - 35.057 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:41:03 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_Nr_2_4_umowa_zlecenie_POZ.docxzal.2.4 (Zalacznik_Nr_2_4_umowa_zlecenie_POZ.docx - 34.163 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:41:12 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_3_do_Szczegolowych_warunkow_konkursu_ofert.docxzal.3 (Zalacznik_nr_3_do_Szczegolowych_warunkow_konkursu_ofert.docx - 19.948 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:41:22 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_4_do_Szczegolowych_warunkow_konkursu_ofert_oswiadczenie_umowa_o_prace.doczal.4 (Zalacznik_nr_4_do_Szczegolowych_warunkow_konkursu_ofert_oswiadczenie_umowa_o_prace.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2018-12-13 11:41:31 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 309
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-12-13 11:36:04
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-12-13 11:43:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu