Wersja do druku

Zamawiający:

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie

Adres:
ul. Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572424, fax. fax. (041) 3572453
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2941

Data publikacji:
2019-08-07 08:49:59

Przedmiot: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wymianę kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

Treść przetargu:

 

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

wymianę kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW

w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

-    wymiana kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 kW o sprawności kotła: max 80/60 oC – 97,5% sprawności do 50/30oC - 105% sprawności z oprzyrządowaniem elektronicznym i sterowniczym do istniejącej instalacji C.O. z możliwością współpracy z istniejącym kotłem kondensacyjnym o mocy 210 KW, typ WOLF,

-    montaż demineralizatora wody do układu C.O.,

-    oczyszczenie (odmulenie) całego układu C.O., C.W.U., CTP,

-    sprawdzenie i oczyszczenie głowic termostatycznych przy grzejnikach – szt. 127

-    wymiana wkładu odmulacza – obecnie jest urządzenie SPAW-TEST – OISm o poj. 25 litrów rok produkcji 2011

-    wymiana odpowietrzników automat 6 szt. w kotłowni na ciągach c.o.

-    rozruch C.O. z zamontowanego kotła.

- kpl. dokumentów pozwalających na prawidłowe zgłoszenie do UDT.

 

     

Kotłownia zlokalizowana jest w pomieszczeniach piwnic budynku – zejście schodami o szerokości biegu

100 cm.

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia

warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania

dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania.

 

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2019 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

      Do oferty należy dołączyć karty katalogowe bądź inne dok. techniczne dla proponowanych urządzeń celem weryfikacji spełnienia warunków stawianych przez Zamawiającego.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2a,              28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: „Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW w budynku PSCK w Pińczowie” - otwarcie ofert 14.08.2019 r. o godz. 1030

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A w terminie do dnia 14.08.2019r. do godz. 1000.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 1030 – sala nr 4 PSCK.

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

 

7. osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Iwona Senderowska - Dyrektor Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, tel:  41 357 24 24 w. 110

 

 

8.    Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia ofertowego

 

 

Załączniki:

1.       formularz ofertowy

2.       wzór umowy

3.       klauzula informacyjna

 

 

 

Pińczów, dn.06.08.2019 r.                                                                                          …………………………………………

 

Załączone pliki
Zaproszenie_PSCK_1.pdfzaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie_PSCK_1.pdf - 1265.955 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 08:53:59 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal_1_formularz_oferty_PSCK_1.doczałącznik 1 (Zal_1_formularz_oferty_PSCK_1.doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 08:54:41 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
zal_2_wzor_umowy_PSCK_1.doczałącznik 2 (zal_2_wzor_umowy_PSCK_1.doc - 63.488 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 08:55:03 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
zal_3_KLAUZULA_kontrahenci_PSCK.pdfzałącznik 3 (zal_3_KLAUZULA_kontrahenci_PSCK.pdf - 47.899 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 08:55:16 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 566
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2019-08-07 08:49:59
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-08-07 09:09:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu