ZARZĄDZENIE NR 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2007 rok

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 4/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 09.01.2007 rok

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,  Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,  oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia  się  zbyć na rzecz Pani  Genowefy Nowak  lokal  mieszkalny  nr 3 o  pow. użytkowej  54,00 m2   wraz  z  pomieszczeniem   piwnicy o pow.5,30 m2  w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Pińczowie przy ulicy 3 Maja nr 59 oraz komórki o pow.7,00 m2 o wartości  47.300,00zł. /słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 7.095,00 złotych /słownie:siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynoszącym  66,30/1109,60  części  działki nr 5/6 o pow.3265 m2 o wartości 5.650,00 zł./słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 848,00 złotych /słownie: osiemset czterdzieści osiem   złotych/

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa, i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1004

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-01-16 11:20:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-01-16 12:31:29
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2007-04-20 11:25:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony