OGŁOSZENIE O KONKURSKIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIŃCZOWIE

2022-07-05 10:09:00 Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSKIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIŃCZOWIE więcej»

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.169.2021.MM z dnia 27.06.2022

2022-07-04 10:33:48 Aktualności

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak GM-DOK-3.7700.169.2021.MM z dnia 27.06.2022 więcej»

OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

2022-06-29 13:50:36 Aktualności

OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego więcej»

żużel nieodpłatnie PEC

2022-06-23 09:40:25 Aktualności

żużel nieodpłatnie PEC więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2022-06-13 08:37:34 Aktualności

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Zawiadomienie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.33.2022.AM z dnia 03.06.2022

2022-06-13 08:33:11 Aktualności

Zawiadomienie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.33.2022.AM z dnia 03.06.2022 więcej»

Ogłoszenie o Spotkaniu Konsultacyjnym

2022-06-03 14:10:30 Aktualności

Ogłoszenie o Spotkaniu Konsultacyjnym więcej»

Ogłoszenie o prace PEC Sp. z o.o.

2022-06-01 10:13:33 Aktualności

Ogłoszenie o prace PEC Sp. z o.o. więcej»

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2022-05-31 14:40:57 Aktualności

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH więcej»

RAPORT O STANIE GMINY PIŃCZÓW ZA ROK 2021

2022-05-31 12:43:10 Aktualności

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Pińczowie raport o stanie Gminy Pińczów. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Pińczowie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2021 rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Pińczów mogą zabierać głos. Mieszkaniec Gminy Pińczów, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Pińczów. Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Pińczów są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.


więcej»