Zarządzenie Nr 13/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lutego 2007 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Nr 13 z dnia 6 lutego 2007 roku

 

w sprawie powołania

Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 § 1

 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, zwaną dalej "Komisją", jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

   

 2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby :
 1. mgr inż. Jacek Sztechman – przewodniczący,
 2. mgr inż. arch. Lucyna Zdybiowska – członek,
 3. mgr inż. arch. Andrzej Tracz – członek,
 4. mgr inż.Dorota Zaręba – członek,
 5. mgr inż. Marcin Skowron – sekretarz,

 

 1. Połowa członków Komisji, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rekomendowana jest przez :

a/ Okręgową Izbę Urbanistów w Katowicach,

b/ Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Kielcach,

c/ Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów w Kielcach.

 

§ 2

 

 1. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Rezultaty prac Komisji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w formie rocznych raportów.
 3. Kadencja Komisji odpowiada ustawowej kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.
 4. Po upływie kadencji Komisja działa do czasu powołania przez Burmistrza nowej Komisji.

 

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Inwestycji do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

§ 4

 

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Pińczów w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

§ 5

 

Upoważnia się Naczelnika Wydziału Inwestycji do przedstawienia Komisji wykazów projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a na wniosek Komisji także niezbędnej dokumentacji.

 

§ 6

 

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Inwestycji do zwołania inauguracyjnego posiedzenia Komisji nie później niż w miesiącu marcu.

 

§ 7

Opinie Komisji po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów są ostateczne.

 

§ 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz na jego stronach internetowych.

 

§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączone pliki:

Załącznik do zarządzenia Nr 13 Regulamin Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
(Regulamin_komisji_urbanistycznej.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2007-02-07 09:12:36 Redaktor: Marcin Ziemba
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1030

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-02-07 08:37:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-02-07 13:18:07
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-03-15 11:33:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony