zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr.54/07 z dnia 09.05.2007

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 54/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 09.05.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem  najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały                  Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu,  oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie   z  dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

            Postanawia  się  zbyć na  rzecz Państwa  Haliny i Stefana małż. Wiącek  lokal  mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 54,00 m2  wraz z  pomieszczeniem  piwnicy o pow.5,40 m2  i komórki o pow.7.00 m2 w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Pińczowie przy ulicy 3 Maja nr 59 o wartości 41.310,00zł. /słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 6,197,00 złotych /słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynoszącym 66,40/1109,60  części  działki nr 5/6 o pow.3265 m2 o wartości 6.385,00 zł./słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 958,00 złotych /słownie: dziewięćset  pięćdziesiąt  osiem złotych/

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się  Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 877

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-05-22 10:44:38
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-05-22 10:56:54
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2007-05-22 10:44:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony