Procedura zalatwiania spraw zwiazanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja do druku

             URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE

                        Wydział Inwestycji

 

 

 

W Y D A W A N I E   D E C Y Z J I    O    L O K A L I Z A C J I

 

I N W E S T Y C J I   C E L U   P U B L I C Z N E G O

 

 

Sprawę załatwia :

Urząd Miejski w Pińczowie - Wydział Inwestycji,

stanowiska d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego - pok. 4b,

tel. /041/ 35 738 71 ¸ 75 wew. 26 lub 48, fax. /041/ 357 26 45

 

Wymagane dokumenty :

1.   Uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wg wzoru formularza zamieszczonego poniżej.

2.    Załącznik graficzny – określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000 - 2 egzemplarze.

3.   Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a)     określenie zapotrzebowania w wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,

b)     określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,

c)      określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

  1. Informacje o planowanym przedsięwzięciu dla inwestycji wymagających procedur wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm./ w zakresie określonym w art. 49 ust. 3 w/w ustawy.
  2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

 

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ wezwie wnioskodawcę   w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Informacje na temat opłat :

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U.         z 2006 r. Nr 225, poz. 1635/ za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej - 107,00 zł .

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy :

       ~ 2 miesiące.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu :

Postanowienia uzgadniające warunki zabudowy planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Dostępność procedury :

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Pokój 4b /parter/ w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego     /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

 

Uwagi :

Zgodnie z art. 55 w związku z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję    o pozwoleniu na budowę.

 

 

Załączniki do procedury :

- formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

 


Załączone pliki:

załącznik 1
(Zalacznik - druk wniosku dla inwestycji celu publicznego..doc - 62.464 KB) Data publikacji: 2007-07-05 13:05:05 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: załącznik 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1303

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-07-05 13:02:34
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-07-11 15:11:23
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-07-05 13:02:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony