ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓWDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-04-07 12:14:15

            Zarządzenie  Nr  8/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z  dnia  15.01.2008r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych   zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym  i innym  podmiotom

 

            Działając na   podstawie  § załącznika  nr 1  do  Uchwały  XIX/165/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28.12.2007r. w sprawie przyjęcia "Rocznego  programu  współpracy Gminy Pińczów  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego w roku 2008".

 

 

§1

Postanawiam ogłosić  otwarty  konkurs   ofert  na realizację  zadań  publicznych  zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym i innym  podmiotom,              o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2

Ogłoszenie,  o  którym  mowa  w  § 1 umieszcza  się  w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego  oraz  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,           ul. 3 Maja 10.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

mgr inż. Włodzimierz  BadurakPowrót