Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2008 roku

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   10/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   30.01.2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  w najem, w drodze bezprzetargowej.

                  

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr 142,poz.1591 z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) zarządza się co następuje:

§ 1.

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem, w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2. 

    Wykonanie  zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Mieniem  Urzędu  Miejskiego  w  Pińczowie.

§ 3. 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączone pliki:

załącznik1
(zalacznik-nr1_do_zarzadzenia.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2008-02-01 12:59:22 Redaktor: Hubert Bochniak

Opis: załącznik1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 711

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-02-01 12:53:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-02-01 14:44:46
Ostatnia zmiana: Zdzisław Chrobot, data: 2015-02-23 09:56:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony