Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego

Wersja do druku

ZADANIA WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

1.        planowanie i programowanie zadań stymulujących rozwój gminy oraz zadań związanych z rozwojem regionu, w tym wdrażanie programów i przedsięwzięć z tego zakresu,

2.        aktualizacja zadań objętych Strategią Rozwoju Gminy,

3.        planowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy o charakterze rozwojowym objętych pomocą unijną, zgodnie z polityką regionalną Unii Europejskiej,

4.        koordynacja wykonania zadań wynikających ze Strategii Rozwoju,

5.        opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy,

6.        występowanie do organów Gminy z wnioskami w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym mieszkańców, podmiotów gospodarczych bądź planów inwestycyjnych województwa i zadań rządowych,

7.        sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi,

8.        dokonywanie okresowych ocen i skutków w zagospodarowaniu przestrzennym i przedkładanie w tym zakresie stosownych wniosków organom Gminy,

9.        wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego, zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów do zalesienia itp.

10.     wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

11.     dokonywanie uzgodnień projektów planów miejscowych z Zarządem Województwa,

12.     uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ustaleń zawartych w Strategii Rozwoju Województwa

13.     opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

14.     przygotowanie propozycji co do powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej jako organu doradczego,

15.     zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie wynikających z postanowień planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz  decyzji administracyjnych wydawanych na jego podstawie,

16.     prowadzenie spraw związanych z programem Leader,

17.     przygotowanie dokumentacji dotyczących tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości,

18.      obsługa programów pomocowych związanych wdrożeniem pkt 17 i 18,

19.     wydawanie opinii niezbędnych od udzielania zezwoleń na utworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o utworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,

20.     prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmiany oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych,

21.     opiniowanie projektów prac i badań geologicznych oraz planów ruchu zakładów górniczych:

-          opiniowanie projektów podziału nieruchomości,

-          prezentowanie potencjalnym inwestorom możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy zapewniającej jej rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy,

-          opracowywanie zestawień zbiorczych zawierających dane dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, planów inwestycyjnych, nieruchomości komunalnych i innych w celu pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych.

 

22.     określanie sposobu przeznaczenia terenów na określone cele i ustalanie zasad ich zagospodarowania uwzględniających zapotrzebowanie społeczne, wymaga ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walory kulturowe, krajobrazowe, wymaga ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymagania osób niepełnosprawnych, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności oraz potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1396

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-02-19 12:46:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-02-19 15:02:43
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-02-19 12:46:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony