Zadania Wydziału InwestycjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-10 12:24:11

 

 1. opracowywanie planów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju technicznego     uzbrojenia gminy,
 2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych Gminy,                        
 3. zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań    inwestycyjnych i remontowych,
 4. organizowanie przetargów na roboty z zakresu inwestycji, w tym również   realizowanych systemem gospodarczym z udziałem mieszkańców Gminy,
 5. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami na opracowywanie dokumentacji     technicznej oraz na roboty budowlano-montażowe,
 6. przygotowywanie pełnej dokumentacji technicznej, kosztorysowej, pozwolenia na budowę, studium wykonalności inwestycji realizowanych z funduszy Unii Europejskiej  oraz wniosków o niezbędne środki z funduszy strukturalnych UE we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy, a w szczególności:

1)      przeprowadzanie procedury przetargowej,

2)      przygotowanie do podpisu umów z wykonawcą i jednostką współfinansującą,          

3)      bieżący monitoring, rozliczenie i ewaluacja projektu.                                               

 1. współpraca z firmami w zakresie przygotowania dokumentacji do pozyskiwania środków unijnych,                   
 2. realizacja inwestycji z funduszy Unii Europejskiej po podpisaniu umowy z wykonawcą i jednostką współfinansującą,
 3. przygotowywanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne pozyskiwane poza budżetem gminy,
 4. bieżący monitoring i rozliczenie końcowe inwestycji, robót remontowych, w tym również  inwestycji wykonywanych z udziałem mieszkańców,
 5. podejmowanie działań w zakresie przygotowania terenów pod budownictwo poprzez uzbrajanie ich w infrastrukturę techniczną,
 6. sporządzanie i przesyłanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych               sprawozdań o udzielonych przez Gminę zamówieniach publicznych przy udziale informatyka urzędu
 7. przeprowadzanie procedury przetargowej na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 8. opracowanie i realizacja planów ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazowej oraz koordynowanie ich realizacji.


Powrót