Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. administracyjno-gospopdarczych.

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa stanowiska pracy:   młodszy referent ds. administracyjno-gospopdarczych.

   

2. Wymagania główne:

 

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie wyższe -  magisterskie,
  4. niekaralności,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. nieposzlakowana opinia

 

3. Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

2.      biegła znajomość obsługi komputera,

3.      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

4.      znajomość przepisów z zakresu prowadzenia i organizacji archiwum w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

     1.  informacja wizualna o stanowiskach pracy w zakresie załatwiania spraw,

     2 . aktualizowanie tablic ogłoszeń w Urzędzie i miejscach publicznych w mieście i       

          sołectwach.

     3. zapewnienie materiałowo-technicznych warunków pracy oraz wdrażanie nowoczesnej   

         techniki pracy biurowej.

     4. prowadzenie spraw z zakresu administrowania obiektami Urzędu, prowadzenie bieżącej 

         kontroli stanu technicznego urządzeń w budynkach oraz zlecanie ich napraw,

     5. zapewnienie porządku i czystości, zakup mebli biurowych, maszyn i urządzeń 

         technicznych oraz ich oznakowanie.

     6. znajomość przepisów z zakresu prowadzenia i organizacji archiwum w państwowych i  

         samorządowych jednostkach organizacyjnych. 

 

     5. Wymagane dokumenty:

 

            1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

            3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

            4)    kwestionariusz osobowy,

            5)    kserokopia świadectw pracy,

            6)    oświadczenia o  niekaralności,

            7)    kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                   umiejętności.

 

 

5.      Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 21 kwietnia 2008 roku do godz.9.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: młodszego referenta ds. administracyjo-gospodarczych. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

 

 

                     Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                         mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1070

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-07 13:19:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-04-07 14:05:14
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-07 13:19:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony