ZA R Z Ą D Z E N I E NR 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 69/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 27.08. 2008 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia się   zbyć na   rzecz  Pani  Janiny  Bagazja  lokal  mieszkalny  nr 6 o pow. użytkowej 21,58 m2  i piwnicy o pow.4,43 m2 budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Gackach na Osiedlu Robotniczym 19, obręb Leszcze  o wartości 22,100,00zł. /słownie: dwadzieścia dwa  tysiące sto złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 3.315,00 złotych /słownie: trzy tysiące trzysta piętnaście złotych  / wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni lokalu wraz  z powierzchnią pomieszczenia  przynależnego  do  łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku  wynoszącym 26.01/372,28 części  działki nr 77/2 o pow.1062 m2 o wartości 3.400,00 zł. /słownie: trzy tysiące czterysta złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 510,00 złotych /słownie: pięćset dziesięć  złotych./

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 587

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-09-02 15:01:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-02 15:15:26
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-09-03 08:55:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony