obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                    Pińczów, dnia 15.12.2008r.

   OSiGM.II.7627/30/08

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902, z późn. zmianami),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c. R. Dudek, D, Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie polegająca na: nadbudowie budynku hotelowego MOSiR, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi, budowie skate parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowa oświetlenia terenu, budowa sieci
i przyłącza wod – kan do budynków socjalno - sanitarnych ”
w dniu 15.12.2008r. organ wystąpił do Starosty Pińczowskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul.
3 Maja 10
,
pok. 44, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 658

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-12-16 15:17:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-16 15:19:46
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-12-16 15:17:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony