Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.06. 2009r

Wersja do druku

                  Zarządzenie Nr 53/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 10.06. 2009r

 

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządu jednoosobowych  spółek Gminy

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i 8 ustawy  z dnia 3 marca 2000r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  (Dz. U. Nr 26, poz 306 z póź. zm)   zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się wzór wniosku  o przyznanie nagrody rocznej dla prezesów  zarządu jednoosobowych spółek Gminy Pińczów, który  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.  Do jednoosobowych spółek Gminy Pińczów należą:

     - „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie

     - „ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Sp. z o.o. w Pińczowie

     - „ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Pińczowie

 

§ 2

 

1. Nagrodę roczną wypłaca się po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok obrotowy.

 

2. Nagrodę roczną przyznaje Burmistrz na umotywowany wniosek rady nadzorczej

 

3. Przy przyznawaniu nagrody Burmistrz bierze pod uwagę wyniki pracy, zaangażowanie    w realizację planowanych zadań, sposób prowadzenia zarządzania, zgodność z przepisami prawa, przestrzeganie norm społecznych oraz praw pracowniczych.

 

4. Wysokość nagrody nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prezesa zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

 

5.  Nagroda  nie przysługuje jeżeli:

        1/  nie udzielono absolutorium za rok obrotowy

        2/ spółka  poniosła stratę za rok obrotowy,  z zastrzeżeniem   pkt 4

        3/prezes przekroczył przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi   (Dz. U.  Nr 26, poz. 306 z póź. zm.)

        4/ w przypadku straty poniesionej z przyczyn niezależnych spowodowanych wypadkiem losowym, Burmistrz może przyznać nagrodę roczną, jeżeli uzna opinię rady nadzorczej za wystarczającą podstawę do jej przyznania.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                                                 

                                                                                           Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/09

                                                                                                                         Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                                         z dnia  10.06.2009 r.

 

                                                                                          Pińczów, dnia ………………………

 

…………………………………………

       (nazwa organu wnioskującego)

 

 

 

                                                                                                  ………………………………………………

                                                                                                                           (adresat wniosku)

 

 

 

Wnioskuję o przyznanie nagrody rocznej w kwocie…………………………………..zł

dla………………………………………………….,

                     (imię i  nazwisko)

 

…………………………………………………………………………………………………

                                                         (stanowisko i nazwa jednostki)

 

 

 

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             …………………………………….

(podpisy osób uprawnionych  do wnioskowania          

                                                                                     o przyznanie nagrody rocznej )

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 557

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-06-16 13:13:53
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-06-17 12:19:37
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-06-16 13:13:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony