Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ogłoszeniu II naboru na wolne stanowisko asystenta ds. księgowości.

Wersja do druku

Pińczów 2009-09-22

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza

nabór na wolne stanowisko :

 

Asystent ds. księgowości

 

1)   Nazwa i adres jednostki:
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
28-400 Pińczów
ul. Złota 7

2)   Nazwa stanowiska pracy:
 Asystent ds. księgowości

3)   Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu.

4)   Rodzaj umowy o pracę:
umowa o pracę na dwumiesięczny okres próbny.

5)   Wymagania konieczne:

·       posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

·       wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne, (specjalizacja rachunkowość, księgowość)

·       minimum 1 rok praktyki zawodowej,

·       znajomość obsługi komputera (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),

·       niekaralność

·       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko

·       znajomość Ustawy o Rachunkowości

 

6)   Wymagania pożądane:

· znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Stowarzyszeniach, Ustawy o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

· predyspozycje osobowościowe- asertywność , łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność, terminowość, komunikatywność

· doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i programów unijnych,

· przebyte kursy i szkolenia w zakresie funduszy unijnych

 

7)   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

· Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,

· ewidencji zdarzeń na podstawie dowodów księgowych,

· prowadzenie ksiąg rachunkowych,

· gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,

· sporządzanie sprawozdań finansowych,

· okresowa inwentaryzacja majątku stowarzyszenia,

· pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER

 

8)   Wymagane dokumenty:

· życiorys (CV)

· list motywacyjny

· kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)

· kserokopia posiadanych świadectw pracy,

· Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

· kwestionariusz osobowy,

· kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i posiadane umiejętności

 

Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

 

9)   Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie LGD Ponidzie w Pińczowie ul. Złota 7 w terminie do 13 października 2009   do godz. 9 00 (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby LGD Ponidzie w Pińczowie). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent ds. księgowości.

Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 13 października 2009  o godz. 1000 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Ponidzie ul. Złota 7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Od rozstrzygnięć komisji przysługuje odwołanie do Zarządu LGD Ponidzie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

 

                                                                  Prezes Zarządu

                                                              mgr inż. Janusz Zieliński

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 602

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2009-09-23 11:17:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-09-23 13:27:58
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2009-09-23 11:17:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony