2010

Wersja do druku

2010

Uchwała Nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Uchwała Nr XLII/402/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 11.398.785,00

Uchwała Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr XLII/404/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XI/69/07 z dnia 30.05.2007 r. w sprawie: rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Pińczów na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XLII/405/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XLII/406/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XLII/407/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXX/280/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr XLIII/410/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pińczów

Uchwała Nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy spalarni zwłok

Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie zmian Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Pińczów

Uchwała Nr XLIII/414/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLIII/415/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLIII/416/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XLIV/417/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 kwietnia 2010 r.

odnośnie uczczenia pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

Uchwała Nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pinczow absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok

Uchwała Nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Swiętokrzyskiego

Uchwała Nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów

Uchwała Nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki "Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o.o. w Pińczowie obejmującego lata 2005 - 2010

Uchwała Nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie

Uchwała Nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach samorządowych na terenie Gminy Pińczów

Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2009 rok

Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej okreslenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu

Uchwała Nr XLVII/431/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XLVII/433/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XLVII/434/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie odwołania darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XLVII/435/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" realizacji zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Uchwała Nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/442/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XLVIII/444/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/445/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/446/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XLIX/448/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010 r.

w sparwie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr L/449/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/419/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sparwie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok

Uchwała Nr L/453/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Uchwała Nr L/454/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr L/456/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Uchwała Nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Uchwała Nr LI/461/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów w zamian za udziały

Uchwała Nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/330/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2008-2011, którego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pińczów

Uchwała Nr LI/464/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pińczów na lata 2011 -2020

Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia liczebności stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie na 2011 rok

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pińczów

Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu

Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szregowej, będących przedmiotem najmu

Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz pidmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2011 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4991

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-11-30 08:46:07
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2009-12-31 11:36:58
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-12-31 11:36:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony