ZA R Z Ą D Z E N I E NR 127/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 127/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia 14.12.2009 rok

 

zmieniające Zarządzenie Nr 86/08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref.

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm. ), art.25 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

     W Zarządzeniu Nr 86/08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 12.11.2008 r.          w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref wprowadza się następującą zmianę:

     

 W § 2 dodaje się ust. 4 i ust. 5  w  brzmieniu:

 

 „ 4. Ustala się czynsz za najem lokali  użytkowych położonych na terenie gminy w wysokości   4 zł. za 1 m2  w skali miesięcznej  +  podatek VAT

   5. Ustala się czynsz za najem garaży ,komórek magazynowych i gruntu pod garażami

za 1 m2 w następującej wysokości :

 

   1) za garaż na terenie miasta  4 zł. w skali miesięcznej + podatek VAT,

   2) za garaże i komórki magazynowe na terenie wsi  1zł w skali miesięcznej

       + podatek VAT,

   3) za grunt pod garażami i komórkami magazynowymi  na terenie wsi 0,25 zł.

        w skali miesięcznej + podatek VAT”.

 

                                                                    § 2.

 

             Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i Gospodarki   Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2010 r.  

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 775

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-12-14 10:34:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-12-14 11:19:43
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-12-14 10:34:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony