Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010r.

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 21.05.2010r.

   OSiGM.IIIb.7627/12/08-10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że:

we wznowionym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa domu pogrzebowego z kaplicą pożegnań, chłodnią do przechowywania ludzkich zwłok, piecem krematoryjnym wraz z niezbędnym zapleczem techniczno – sanitarnym, budowa parkingu na ok. 15 samochodów, ogrodzenie posesji, niezbędne przyłącza elektryczne, wodno – kanalizacyjne, gazowe, garaż na 2 samochody dostawcze, mur oporowy na działce nr 52 obręb 6 miasto Pińczów, ul. Grodziskowa wpłynęła opinia do Raportu
o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko sporządzona przez Przedsiębiorstwo Geologiczno – Fizjograficzne GEOSERVICE  - Masternak sp. j. ul. Górna 24, 25 – 415 Kielce.

Z treścią opinii można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

Doręczenie zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mają termin 7 dni od daty doręczenia na zapoznanie się z opinią.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 576

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-05-21 14:23:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-05-21 14:56:15
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-05-21 14:23:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony