Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 30.06.2010r.

   OSiGM.II.7627/09/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.             w dniu 30.06.2010r. na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce działającego poprzez pełnomocnika Pana Wojciecha Siciarza Draft sp. inżynierska s.c. ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”, gm. Pińczów

2.             w dniu 30.06.2010r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10,
pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 483

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-07-02 13:37:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-07-02 14:21:01
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-07-02 13:37:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony