Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Giny Pińczów ul. Przemysłowa etapII

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 10.08.2010r.

   OSiGM.II.7627/11/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.             w dniu 03.08.2010r. na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika Pana Rafała Dudka Draft sp. inżynierska s.c. ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Przemysłowej w  Pińczowie etap II”,

2.             w dniu 10.08.2010r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Busku – Zdroju i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem
o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 494

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-08-10 13:16:11
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-08-11 09:09:38
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-08-10 13:16:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony