Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku

Wersja do druku

Pińczów, 17.12.2010r.

 

OŚiGM.II.7627/11/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że:

 

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Pińczów, ul.
3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika: DRAFT sp. inżynierska s.c., ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Przemysłowej w Pińczowie etap II”,
w dniu 17.12.2010r. zostało wydane postanowienie znak jw. nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na postanowienie służy stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 446

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-17 13:39:25
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-17 15:10:42
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-17 13:39:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony