Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.08.2011r.

Wersja do druku

Pińczów, 11.08.2011r.

 

OŚiGM.II.7627.09.2010-2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że:

 

W toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów” prowadzonego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce działającego poprzez Pełnomocnika Pana Wojciecha Siciarza DRAFT Spółka Inżynierska s.c., ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice w dniu 11.08.2011r. zwrócono się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju o opinię dot. warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z treścią ww. wniosków można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 439

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-08-16 11:03:53
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-08-16 14:46:43
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-08-16 11:03:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony