Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z 16.08.2011r.

Wersja do druku

Pińczów, dn. 16.08.2011

OŚiGM-II.7627.09.2010-2011

 

Na podst. art. 79 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMUJE,

 

że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”

wnioskodawca: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

Pełnomocnik: Pan Wojciech Siciarz DRAFT Spółka Inżynierska s.c., ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

1)  przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – złożono Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

2)  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 30.06.2010r.;

3)  przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest:

·         Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 o dł. 2 200,0m polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdnej z dostosowaniem do szerokości jezdni wynoszącej 7,00m (2x3,5m) wraz z 0,50 m opaską zewnętrzną o konstrukcji takiej, jak konstrukcja nawierzchni jezdni drogi głównej – przekrój uliczny,

W przekroju drogowym zaprojektowano pobocze o szerokości 2x1,50m ( w tym 0,50m) z szerokości pobocza to pobocze utwardzone (opaska zewnętrzna)
o konstrukcji takiej jak konstrukcja nawierzchni jezdni drogi głównej, natomiast dalsza część pobocza (1,00m) jest utwardzona materiałem kamiennym.

·         Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (ul. Przemysłową, ul. Leśną, ul. Żwirki i Wigury, ul. Nowy Świat, ul. Grodziskowi, ul. Floriańską, pl. Wolności – strona północna i południowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Klasztorną, ul. Wesołą, ul. Zacisze, ul. Armii krajowej, ul. Republiki Pińczowskiej).

·         Przebudowa bądź budowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych.

·         Budowa nowych oraz przebudowa istniejących chodników o nawierzchni z kostki brukowej.

·         Przebudowa istniejących zatok autobusowych.

·         Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości ok. 10 miejsc

·         Budowa muru oporowego (w wąwozie)

·         Budowa oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia chodnika (oświetlenie parkowe)

·         Odtworzenie istniejących rowów odwadniających (w miejscach ich braku zaprojektowania nowych rowów odwadniających)

·         Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do odbiornika

·         Przebudowa infrastruktury podziemnej i napowietrznej

·         Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem wód do odbiornika

·         Przebudowa infrastruktury podziemnej i napowietrznej, jeżeli zajdzie taka konieczność tj. sieci energetycznych, wodociągowych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

 

 

 

4)  organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach;

5)  z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem pok. 38 ul. 3 Maja 10 w godz. 7.30 – 15.30. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:

1) wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;

2) wymagane przez przepisy:

a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,

b) stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;

6)  uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

·         w formie pisemnej;

·         ustnie do protokołu;

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

7)  sposób i miejsce składania uwag i wniosków: jak w pkt. 6

     termin składania uwag i wniosków: 17.08 – 08.09.2011r.;

8)  organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów;

9)  nie planuje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36;

10) postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko - nie jest prowadzone.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 7, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 509

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-08-16 11:09:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-08-16 14:46:25
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-08-16 11:09:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony