Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.10.2011 roku

Wersja do druku

Pińczów, 03.10.2011r.

 

OŚiGM-II.6220.2.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że:

 

1.      na wniosek Kopalni Piasku „Szczypiec 1” Jerzy Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 28/06 znak: ROŚ.IV.7627/1/05-06 z dnia 20.06.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków „Szczypiec 1” położonego w zachodniej części działki nr 831 w miejscowości Chruścice w zakresie usunięcia z pkt. I ust. 2 ograniczenia wydobycia piasku w związku
z występującym zespołem Cladonio – Pinetum

2.      w dniu 03.10.2011r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach z zapytaniem dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

 

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z treścią ww. pism można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 488

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-10-03 11:37:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-10-03 15:02:49
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-10-03 11:37:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony