Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.12.2011roku

Wersja do druku

Pińczów, 14.12.2011r.

 

OŚiGM.II.6220.2.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że:

 

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Kopalni Piasku „Szczypiec 1” Jerzy Janiga, Bełk 90, 28-313 Imielno w sprawie zmiany decyzji Nr 228/06 znak: ROŚ.IV.7627/1/05-06 z dnia 20.06.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków „Szczypiec 1” położonego w części działki nr 831 w miejscowości Chruścice w zakresie usunięcia z pkt.I ust. 2 ograniczenia wydobycia piasku w związku z występującym zespołem Cladonio-Pinetum, w dniu 02.12.2011r. zostało wydane postanowienie znak jw. nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 433

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-12-15 12:13:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-12-15 12:31:16
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-12-15 12:13:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony