Zmiana nazwiska lub imienia

Wersja do druku

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego.

Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 412345381

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Postępowanie
prowadzi i decyzję wydaje wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na terenie Polski.

 Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem zmiany.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub
nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”, jeżeli został nadany;
2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
4) adres do korespondencji wnioskodawcy;
5) uzasadnienie;
6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego
lub nie została wydana już decyzja odmowna.

 Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość z nr PESEL, jeżeli dokument nie zawiera nr PESEL
wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu nr PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru.

 

Termin realizacji:

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.
       Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciągasię na małoletnie dzieci – również do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akty urodzenia dzieci.
        W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następującej na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka decyzję o zmianie imienia lub nazwiska przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 37,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
220, poz. 1414 oraz z 2010 r. Nr 217, poz.1427).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 oraz z 2014r poz.183 i 1195.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1628 z późn. zm.).

4. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.z 2014r. poz.1741, art 120


 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 797

Wprowadził(a) do systemu: Jerzy Lechowski, data: 2012-04-03 13:11:29
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-04-03 13:43:09
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2020-12-17 20:05:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony