Zmiana nazwiska lub imieniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-03-06 10:45:15

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3
Telefon: 41/357-26-12 , 41/357-38-71...5 wew.380

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu,
jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Postępowanie
prowadzi i decyzję wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

 Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem zmiany.

 a)do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
1) odpis zupełny aktu urodzenia,
2) odpis zupełny aktu małżeństwa,
3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli zmiana azwiska rozciąga się na dzieci,
4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

 b)do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

1) odpis zupełny aktu urodzenia
2) odpis zupełny aktu małżeństwa
3) inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia

Do wniosku nie dołącza się w/w dokumentów jeżeli zostały
sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega
się o zmianę nazwiska i imienia.

Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający
tożsamość z nr PESEL, jeżeli dokument nie zawiera nr PESEL
wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu nr
PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru.

Termin realizacji:

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 37,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego,
za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
do 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr
220, poz. 1414). O zmianie imienia i nazwiska.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Powrót