Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wersja do druku

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Kategoria spraw:

Środowisko  

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26 
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

    wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
    dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; w przypadku stacji zlewnych położonych poza obszarem gminy Pińczów dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu miasta i gminy Pińczów;
    zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
    potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


Uwagi:

Burmistrz miasta i gminy Pińczów jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie gminy Pińczów.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wizja lokalna na terenie bazy transportowej, jeżeli baza znajduje się na terenie Gminy Pińczów.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa

    od udzielenia zezwolenia - 107 zł,
    od zmiany zezwolenia - 53,50 zł.
    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu  lub na konto Urzędu Miejskiego nr:

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

PKO Bank Polski SA.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018.1454 j.t.);
    Uchwała nr XXVIII/299/12/  Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów ;
    Uchwała nr XXXVIII/362 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie  określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.);
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018.2096 j.t.);
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019.1000 t.j ).


Załączone pliki:

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych.
(Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych..doc - 45.568 KB) Data publikacji: 2019-07-23 09:21:05 Redaktor: Paweł Klaczak

Opis: Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 421

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Klaczak, data: 2014-08-11 11:46:50
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2014-08-12 10:52:09
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2019-07-23 09:21:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony