Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-05 09:00:40

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Kategoria spraw: Komunikacja, transport Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów I piętro, pok. 29 - Kancelaria tel. 41 35738 71-75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Przedsiębiorca Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 15:30 środa 7:30 - 15:30 czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 15:30 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu: wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych: wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych (wniosek należy wydrukować obustronnie) kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach, cennik, wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy. wykonywanie przewozów regularnych specjalnych: wniosek (wniosek należy wydrukować obustronnie) kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu, proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi. Wniosek można również otrzymać w Wydziale Organizacyjno-Obywatelskim w pok. Nr 26. Uwagi: Zezwolenie jest wydawane na czas nie dłuższy niż 5 lat. Opłaty: Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłaty: dla przewozu regularnego - obszar gminy: do 1 roku – 100 zł, do 2 lat – 150 zł, do 3 lat – 200 zł, do 4 lat – 250 zł, do 5 lat – 300 zł, dla przewozu regularnego – obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa: do 1 roku – 350 zł, do 2 lat – 400 zł, do 3 lat – 450 zł, do 4 lat – 550 zł, do 5 lat – 600 zł, dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za przewóz regularny. Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40zł. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub na konto Urzędu : ING Bank Śląski. 61 1050 1461 1000 0023 5321 2232 Termin i sposób załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza miasta i gminy Pińczów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519)

Powrót