regulamin organizacyjnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-26 11:51:50

 

Regulamin Organizacyjny

Muzeum Regionalnego w Pińczowie

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Regionalne w Pińczowie, zwane dalej Muzeum, jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy.

§ 2

Siedzibą Muzeum jest miasto Pińczów

§ 3

 1. Pracą Muzeum kieruje Kierownik.
 2. Służbowym przełożonym Kierownika Muzeum jest Burmistrz Miasta
 3. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska .
 4. Kierownik kierując pracą Muzeum zapewnia warunki do jego sprawnej organizacji
 5. oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

 6. Kierownik Muzeum jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Muzeum, określa zakres ich obowiązków, dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności oraz koordynuje ich działalność.

.

§ 4

 1. Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące działy:
  1. archeologii,
  2. etnografii,
  3. artystyczno - historyczny,
  4. punkt informacji turystycznej.

2. Muzeum gromadzi, przechowuje, udostępnia oraz chroni dobra kultury w zakresie:

  1. archeologii w obszarze Gminy Pińczów
  2. historii miasta Pińczowa i Gminy Pińczów oraz wybitnych osób z nimi związanych.
  3. historii i kultury Żydów w regionie
  4. historii technik kamieniarskich.
  5. sztuki i etnografii

II. Struktura stanowisk w Muzeum

 

§ 5

 1. Kierownik
 2. Starszy dokumentalista – przewodnik
 3. Pomoc muzealna

 

III. Ramowy zakres zadań Kierownika i pracowników Muzeum

 

§ 6

 1. Do zadań Kierownika Muzeum należy:
  1. ogólne kierownictwo w sprawach: naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i promocyjnych,
  2. ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
  3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  4. przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
  5. bezpośrednie kierowanie personelem Muzeum,
  6. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
  8. ustalanie opłat za wstęp do Muzeum oraz odpłatne usługi świadczone przez Muzeum,
  9. zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i wynagradzanie podległych pracowników,
  10. ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników
 2. Do zadań Starszego dokumentalisty należy:
  1. ochrona zbiorów i mienia Muzeum,
  2. prowadzenie inwentarza zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ,
  3. obsługa ruchu turystycznego,
  4. prowadzenie wszelkich spraw związanych z informacją turystyczną i promocją Gminy,
  5. obsługa administracyjno-biurowa Muzeum,
  6. prowadzenie rozliczeń finansowych ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw muzeum,
  7. rozliczanie dokumentów finansowych z księgowością Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
  8. współpraca przy organizacji wystaw i imprez w Muzeum oraz ich promocji,
  9. współpraca przy okresowej konserwacji zbiorów Muzeum .

10) zastępowanie Kierownika Muzeum podczas jego nieobecności w pracy

 

3. Do zadań Pomocy muzealnej należy:

1) ochrona zbiorów i mienia Muzeum,

  1. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach Muzeum i na dziedzińcu.
  2. okresowe porządkowanie synagogi i jej otoczenia oraz magazynu Muzeum w
  3. Kozubowie i Lapidarium cmentarnego,

  4. ochrona ekspozycji podczas grupowego i indywidualnego zwiedzania
  5. Muzeum

  6. współpraca przy organizacji wystaw i imprez w Muzeum oraz ich promocji.

 

                                          IV.Zasady korzystania z Muzeum.

 

§ 7

1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w dniach i godzinach określonych przez Kierownika Muzeum

2. Informacja o dniach i godzinach otwarcia Muzeum umieszczona jest na drzwiach wejściowych, w zewnętrznej gablocie i w regionalnych, krajowych i międzynarodowych informatorach.

 1. Muzeum pobiera opłaty za wstęp do Muzeum i synagogi.
 2. Jeden dzień w tygodniu, ustalony przez Kierownika, wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
 3. Wstęp bezpłatny i ulgowy przysługuje osobom wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 roku (Dz.U. Nr 130, poz.854)
 4. Muzeum zapewnia obsługę przewodnicką dla. zorganizowanych grup.
 5. Podczas zwiedzania nie wolno dotykać eksponatów i zachowywać się w sposób utrudniający pracę przewodnikowi.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Uwagi i życzenia a także zażalenia dotyczące funkcjonowania Muzeum użytkownicy mogą zgłaszać Kierownikowi Muzeum. Mogą także wpisywać się do wyłożonej w Muzeum księgi.
 2. W Muzeum obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem wyznaczonego miejsca w przedsionku i na dziedzińcu.

§ 9

Zmiana regulaminu następuje w trybie jego ustalenia

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisaniaPowrót