Informacje

Wersja do druku

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Straż Miejska w Pińczowie          w oparciu o przepis art.5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz.U.132 poz. 622 z 1996 r. z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej Nr V/25/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku  informuje o planowanych działaniach kontrolnych i  jednocześnie przypomina, iż właściciele nieruchomości zapewniają na nich utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1)     wyposażenie nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2)     przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nie uzasadnione , wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

3)     zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, oraz pozbywania się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; obowiązek ma również zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych

4)     uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

5)     realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy

 Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem gospodarczym, a świadczenie usług w ramach umowy powinno być potwierdzone rachunkami, które będą dokumentować wykonaną usługę. Potwierdzenie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy. Ponadto właściciel nieruchomości ma obowiązek przechowywania przez okres 3 lat dowodów opłaty za usługi usuwania odpadów komunalnych  lub dowodów opłat za składowanie odpadów na wysypisku.

Nie wykonanie wyżej wymienionych obowiązków zgodnie z art. 10 Ustawy podlega karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

MK/MK


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1921

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Kozłowski, data: 2004-12-07 12:34:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-12-09 11:37:46
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2004-12-07 12:34:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony