Zawarcie związku małżeńskiego

Wersja do druku

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul.Nowy Świat 3
Telefon: 412345381

Zainteresowani zgłaszają się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego i składają pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, zarówno jeśli zawierać będą małżeństwo wyznaniowe (w kościele) jak i przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Małżeństwo konkordatowe:
 W przypadku ślubów konkordatowych Urząd Stanu Cywilnego na podstawie ww. dokumentów wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach, które należy przedłożyć duchownemu w kościele.Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa do ślubu konkordatowego ważne jest trzy miesiące od daty jego wydania. Duchowny w  terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa konkordatowego ma obowiązek dostarczyć do USC zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na tej podstawie sporządzany jest akt małżeństwa.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa, małżonkowie zgłaszają się do USC z dowodami osobistymi po odbiór trzech egzemplarzy skróconych aktów małżeństwa.

Ślub cywilny:
Zawierany jest on w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, zazwyczaj jest to jednak urząd właściwy dla jednego z państwa młodych. Ceremonię prowadzi Kierownik USC. Termin oczekiwania na
zawarcie związku małżeńskiego wynosi 1 miesiąc od złożenia  zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. W uzasadnionych przypadkach (np. ciąża, pilny wyjazd za granicę) na wniosek zainteresowanych Kierownik może skrócić termin oczekiwania wydając stosowną decyzję.

 Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub
paszport wraz z potwierdzeniem zameldowania)

2. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego:

kawaler - panna:
- odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)

rozwiedziony - rozwiedziona:
- odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu z opłatą
(dla osób, które zawarły małżeństwo poza terenem gminy
Pińczów)

wdowiec - wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka z opłatą (jeżeli zgon nastąpił poza
terenem gminy Pińczów), w którym powinny być wpisane
dane o małżonku żyjącym, w przypadku braku tych danych
dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osób, które
zawarły małżeństwo poza terenem gminy Pińczów)

cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez
tłumacza przysięgłego
- dokument potwierdzający stan cywilny wraz z tłumaczeniem
przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub
przedstawicielstwo dyplomatyczne, albo postanowienie Sądu
Rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia
zaświadczenia o zdolności prawnej.

Termin realizacji:

 

W przypadku ślubu konkordatowego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest wydawane niezwłocznie. W przypadku ślubu zawieranego przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi 1 miesiąc od złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł  (cywilnego bądź wyznaniowego - "konkordatowego") w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 20 1020 2629 0000 9802 0365 9794 . Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa  konkordatowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju Wydział Zamiejscowy w Pińczowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t. ogłoszony 27.02.2013r.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3136

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Domagała, data: 2005-04-11 13:26:33
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-04-18 08:14:28
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2020-12-17 19:58:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony