Uzupełnienie aktu stanu cywilnegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-01-16 11:18:22

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3                                                                                                   Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 wew.380                                                                             

Zgodnie z art. 36 p.a.s.c. akt stanu cywilnego nie zawierający
wszystkich danych podlega uzupełnieniu.
Postępowanie prowadzi i decyzję wydaje kierownik USC miejsca
sporządzenia aktu.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek strony.
2. Odpisy zupełne źródłowych aktów stanu cywilnego w zależności
od rodzaju uzupełnianego aktu.
3. Dokument tożsamości strony

Termin realizacji:

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Pińczów 61 1050 1461 1000 0023 5321 2232. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego,
za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
do 14 dni od daty jej otrzymania. 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Uwagi:
Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych wymaganych przez prawo ma zmniejszoną moc dowodową i podlega uzupełnieniu. Podstawą uzupełnienia aktu będą inne odpisy aktów stanu cywilnego. Istnieje bowiem generalna zasada, podobnie jak przy sprostowaniu aktu, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akty wcześniejsze.
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt i wydane odpisy.Powrót