SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W SPORZĄDZONYM AKCIE STANU CYWILNEGODo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-04-06 10:06:52

Wymagane dokumenty:
- podanie;
- dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu;
- załączniki - dokumenty stanowiące podstawę do sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, określone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa).

Zasadą jest, że akt późniejszy prostujemy na podstawie aktu wcześniejszego, i tak:
- akt urodzenia prostować można na podstawie aktu małżeństwa rodziców, a w przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeństwa na podstawie aktu urodzenia matki. Jeżeli ojcostwo dziecka zostało ustalone przez uznanie lub sądowe ustalenie ojcostwa podstawą sprostowania aktu może być odpis aktu urodzenia ojca;
- akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo;
- akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego, w zależności od tego czy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Akt stanu cywilnego może być sprostowany na podstawie innych dokumentów niż akty stanu cywilnego. Takimi dokumentami będą: zgłoszenie urodzenia noworodka lub karta zgonu, jeżeli dane wpisane do aktu różnią się od danych zamieszczonych w tych dokumentach. Mogą to być też decyzje administracyjne wydane w trybie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego odtwarzające, czy ustalające treść aktu, jeżeli błąd nastąpił przy przenoszeniu treści decyzji do aktu.

Opłata skarbowa:
39.00 zł - za decyzję, płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pińczów (pokój nr 10, parter) lub na konto:

 61 1050 1461 1000 0023 5321 2232

Termin załatwienia:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Zainteresowanym przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w ciągu 14 dni
od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pińczowie.

Uwagi
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje sprostowany oczywisty błąd pisarski.Powrót