StatutDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-06-01 09:47:19

STATUT

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie posiada status jednostki budżetowej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie jest jednostką organizacyjną samorządu gminy nie posiadającą osobowości prawnej.

Został powołany:

-Uchwałą nr XII/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pińczowie

z dnia 9 marca 1990 roku;

-Uchwała Nr III/9/98 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 1998 roku

w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Pińczowie.

Statut

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie zwany dalej

„Ośrodkiem” działa na podstawie :

1. uchwały nr XII/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pińczowie z dnia

9 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą

„Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie” ;

2.ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U.Nr 13 poz. 60 z 1993 roku z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na jej podstawie ;

3.ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym;

4.niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Pińczów podzielona na tereny opiekuńcze: Gacki, Szarbków, Kozubów i miasto Pińczów.

§ 3

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową gminy utworzoną do wykonywania zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.

2.Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez administrację rządową w zakresie zadań zleconych i administracje samorządową w pozostałym zakresie.

3.Podstawę gospodarki finansowej ośrodka stanowi roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską.

4.Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

§ 4

Ośrodek wykonuje:

1.zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy

o pomocy społecznej oraz programy rządowe;

2.zadania wynikające z ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych;

3.zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

4.zadania określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.Nr 105, poz.509 z późniejszymi zmianami).

§ 5

Zadania pomocy społecznej obejmują :

1.tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej;

2.prace socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom;

3.pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodziny;

4.wykonywanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej;

5.przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z programów rządowych;

6.przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

7.przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

8.prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Ośrodka, uchwalonego przez Radę Miejską;

9.zarządzanie inwentarzem i majątkiem Ośrodka.

§ 6

Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne, oraz kierować wnioski o ustalenie inwalidztwa do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 7

Ośrodek współdziała z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 8

1.Strukturę organizacyjną określa schemat :

2.Szczegółowe zadania poszczególnych komórek i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 9

1.Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go Kierownik upoważniony przez Radę Miejską do wydawania decyzji administracyjnych;

2.Kierownik działa w zakresie spraw finansowych i cywilnoprawnych na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Miejskiego;

3.Kierownika zatrudnia, zwalnia oraz zaszeregowuje Zarząd Miejski;

4.Kierownik Ośrodka zatrudnia, zwalnia i wynagradza pracowników Ośrodka.

§ 10

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowania odpowiednie postanowienia ustawy o pomocy społecznej i przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Pracy.

§ 12

Ośrodek używa podłużnej pieczątki o treści : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.Powrót