Zezwolenia na alkoholDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-12-19 11:23:29

Procedura załatwiania spraw w zakresie uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholu

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 26 października 1982r.- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 147, poz.1231 z 2002r./
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży
III. Wymagane załączniki
• Kserokopia: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
• Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, ,zarządcy, administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.
• Decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• Oplata za wniosek 5 zł, oraz 0,50 zł za każdy załącznik
• Opłata za wydanie zezwolenia w momencie rozpoczęcia działalności w tym zakresie:
1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa
3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 28.29 Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Opłata skarbowa 5 zł
X.  Uwagi
• Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zobowiązani są do złożenia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa-wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie     ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót