Wpis do ewidencji działalności gospodarczejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-12-17 09:26:43

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Uchwała Rady Miasta Pińczowa Nr 76/IX/2003 z dnia r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 44, poz. 1249 z 2003 r.);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.-przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr.173,1808 z 2004 r.
II. Wymagane wnioski
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
III. Wymagane załączniki
• Brak
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• Opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 100 zł na konto: Urząd Miejski Pińczów, ING Bank Śląski O/w Pińczowie r-k 33105014291000000500292008; /dołączyć do wniosku dowód wpłaty/
•  Zwolnienie z opłaty od zgłoszenia, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/233/05
 VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4 tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28,29
• Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Opłata skarbowa 5 zł
X. Uwagi
• Po odbiorze zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy obowiązkowo zgłosić się do: Urzędu Statystycznego w Kielcach  (ul.Wróblewskiego 2) , Urzędu Skarbowego w Pińczowie (ul.Piłsudzkiego 3), ZUS-u w Pińczowie (ul.3 Maja 40); (Przedsiębiorca, który wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej złożył wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne nie ma obowiązku osobistego zgłaszania się do stosownych urzędów - tzn. Urzędu Statystycznego i Skarbowego); wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim nr pok. 4
• Zaświadczenie należy odebrać osobiście


• Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008
• Kasowy dowód wpłatyPowrót