ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYMDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-06-18 14:55:20

 

ROŚ-7224

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

 

I. Podstawa prawna ● Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591); ● Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603); ● Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)

 

II. Wymagane wnioski ● wniosek o oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów - ROŚ 7224

 

III. Wymagane załączniki ● brak

 

IV. Dokumenty do wglądu ● statut jednostki organizacyjnej

 

V. Opłaty ● brak

 

VI. Termin załatwienia sprawy - uzależniony od specyfiki konkretnej sprawy

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy ● ul. Złota 7, pokój 8 ● tel. (041) 357-39-12

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna ● Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

IX. Tryb odwoławczy ● Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

 

X. Opłaty za odwołanie ● brak

XI. Uwagi ● brak

 Powrót