Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2244

Data publikacji:
2017-06-13 09:11:35

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Nr ewid.

Nierucho-mości

Powierzchnia

gruntu w ha

Położenie

nierucho-mości

Nr księgi

wieczy-stej

Opis

nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

w zł

Wpłata

wadium

w zł

51

52

5,3331

Pińczów

Obręb 15

KI1P/

000

26889/4

Nierucho-mość

rolna

(łąka)

Działalność

rolnicza

800,00

  160,00

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipiec 2017r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

● reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

● pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia

12 lipca 2017 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie lub w kasie Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada        w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wylicytowany w drodze przetargu  czynsz dzierżawny  podlega zapłacie nie później niż do dnia określonego w umowie dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona na okres 10 lat.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska    

i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 413573871, wew. 315

 

 

                                                                                                          B U R M I S T RZ

                                                                      

                                                                                              mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 167
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-06-13 09:11:35
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-06-13 11:03:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu