Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Szkół w Pińczowie

Adres:
7 Źródeł
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573891, fax. 413573891
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2288

Data publikacji:
2017-07-26 14:36:44

Przedmiot: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:

  

Zamawiający: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45

Reprezentowanym przez: Zespół Szkół w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.7 Źródeł 7,

tel. 41 35- 724-44, fax : 41 35-738-91

Zespół Szkół w Pińczowie

 

                  28-400 Pińczów, ul. 7 Źródeł 7, tel. 04135-724-44

fax: 04135-738-91

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p. n.: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

NA ZADANIE p.n.

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

1.      Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem : Zespół Szkół w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów , od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 , tel. 41 3572444 .

Koszt specyfikacji : bezpłatna

 

2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http ://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetarg.

3.      Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV):  60.10.00.00-9

 

I Przedmiot zamówienia

I.1) Rodzaj zamówienia: usługi

I.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

- Zespół Placówek Oświatowych w Gackach

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bogucicach

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości

I.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie.

I.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie.

I.1.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r. Zakończenie : 22.06.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI TRAS DOWOZU UCZNIÓW

 

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca ustala rozkład jazdy. Lokalizację przystanków oraz godziny przyjazdu i odjazdu Wykonawca ustala w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły lub placówki oświatowej . Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą.

Rozkład jazdy powinien zawierać nazwy przystanków ( punkty zbiorcze), godziny odjazdu/przyjazdu oraz długość trasy ( kilometry ).

Długość trasy liczona jest od pierwszego przystanku ( miejsca wsiadania dziecka ) do końcowej szkoły lub placówki oświatowej.

Przebieg trasy z kolejnością przystanków, długością trasy( kilometry) oraz godzinami na danych przystankach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po jej ustaleniu.

 

II . INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

II.1) WADIUM

Informacje na temat wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł w terminie do 03.08.2017 r. do godz. 9:00

Wadium wnosi się na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Pińczowie Bank Spółdzielczy

26 8509 0002 2001 0004 8624 0001


II. 2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :

- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

- posiadających wymagane uprawnienia do prowadzenia autobusów, określone w art.26 ust 2 b.

II.3) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.


II.4) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi dysponować tyloma pełnosprawnymi autobusami na każdą trasę, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów.

Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie określonej liczby dzieci na zajęcia szkolne, a następnie ich powrót do domów.

Wykonawca musi też dysponować autobusami zastępczymi.

II. 5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm. ) w liczbie odpowiadającej ilości zaproponowanych autobusów.

II.6 ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy – wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową.

II.7) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

II.7.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć :

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;- załącznik nr 2 A do SIWZ

oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 ustaw wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia.

Dokumenty o których mowa winny być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę .

 

II.8) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

III Kryteria oceny ofert

A) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem :

1) CENA - 60 %

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 60 punktów.

B ) Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego - 40%

a) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 15 minut ,

wykonawca otrzyma - 40 pkt.

b) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 16 minut do 20 minut ,

wykonawca otrzyma – 20 pkt

c) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 21 minut do 25 minut ,

wykonawca otrzyma – 0 pkt.


Z pośród ważnych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów we wszystkich kryteriach.

W toku oceny Zamawiającego może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


III.1 ) Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół w Pińczowie , ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów
( Sekretariat) w terminie do 03.08.2017 r. do godz. 9.00

 

III.2) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2017 r. o godz. 9.15 w Zespole Szkół w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów

III.3) Termin związania ofertą :

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni ; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się z upływem terminu składania ofert.

 

Załączone pliki

- Specyfikacja z załącznikami

 

Pińczów dn. 26.07.2017 r.

Załączone pliki
Specyfikacja1718.pdf (Specyfikacja1718.pdf - 170.533 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:37:38 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr1OFERTA.pdf (ZALnr1OFERTA.pdf - 70.048 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:37:48 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr2AOSWIADCZENIE.pdf (ZALnr2AOSWIADCZENIE.pdf - 98.924 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:37:55 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr2OSWIADCZENIE .pdf (ZALnr2OSWIADCZENIE .pdf - 91.455 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:13 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr3APOTRNCJALTECHNICZNY.pdf (ZALnr3APOTRNCJALTECHNICZNY.pdf - 74.781 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:21 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr3OSWIADCZENIE.pdf (ZALnr3OSWIADCZENIE.pdf - 92.528 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:33 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr4GRKAPITALOWA.pdf (ZALnr4GRKAPITALOWA.pdf - 79.574 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:44 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr5ILOSCDNIODWOZU.pdf (ZALnr5ILOSCDNIODWOZU.pdf - 98.656 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:52 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr6DOWOZU.pdf (ZALnr6DOWOZU.pdf - 82.086 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:39:07 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr7WYKAZ3LAT.pdf (ZALnr7WYKAZ3LAT.pdf - 72.653 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:39:18 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr8WYKAZ.pdf (ZALnr8WYKAZ.pdf - 63.316 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:39:30 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALnr9UMOWA..pdf (ZALnr9UMOWA..pdf - 97.854 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:39:37 Redaktor: Łukasz Górczyński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 158
Wprowadził do systemu: Łukasz Górczyński, data: 2017-07-26 14:36:44
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-07-26 14:41:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu