Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2353

Data publikacji:
2017-10-06 15:08:59

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Poszerzenie drogi gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Byczów na rok 2017

Treść przetargu:

Pińczów, 06.10.2017r.

IPP.271.18.2017.IV

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Poszerzenie drogi gminnej”  w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Byczów na rok 2017.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro

Zamawiający: Gmina Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, tel. (41) 357 38 71

1.     Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach robót budowlanych związanych z odtworzeniu obustronnych poboczy drogowych o szerokości 0,5 na działce o nr ewid. gruntów 2 obręb 7 Byczów. Zakres prac budowlanych określa:

-     przedmiar robót stanowiący załącznik niniejszego pisma;

2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.     Termin wykonania zamówienia: Wykonanie całości przedmiotu zamówienia – do dnia 15.12.2017r.

4.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

-    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-    nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia art. 21 ust 1 ustawy PZP;

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto: 100% cena

6.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:

- zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,

- uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót.

7.   Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty

8.   Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelna techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

9.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta cenowa na zadanie p.n.: „Poszerzenie drogi gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Byczów w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul 3 Maja 10, 28-400 Pińczów – pok. nr 29 (Kancelaria), do dnia 12.10.2017r. do godz. 900.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym.

10.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 października 2017r. o godz. 0915.

11.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom niniejszego zapytania oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

12.  Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postepowania

13.  Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 234 51 30

Bartłomiej Piasecki – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 234 51 32

 

 

Załączniki:

1.     Przedmiar robót – zał. nr 1;

2.     Formularz ofertowy – zał. nr 2;

3.     SWiORB – zał. nr 3;

4.     Projekt umowy – zał. nr 4;

 

Załączone pliki
Zapytanie_o_cene_Byczow.pdfZapytanie o cenę (Zapytanie_o_cene_Byczow.pdf - 754.284 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 15:09:38 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1_Kosztorys_ofertowy_Byczow.pdfZał. nr 1 (Zal.1_Kosztorys_ofertowy_Byczow.pdf - 196.546 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 15:09:52 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_formularz_ofertowy_Byczow.docZał. nr 2 (Zal.2_formularz_ofertowy_Byczow.doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 15:10:04 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_STWiOR_Byczow.docZał. nr 3 (Zal.3_STWiOR_Byczow.doc - 500.736 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 15:10:15 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4_projekt_umowa_Byczow.docZał. nr 4 (Zal.4_projekt_umowa_Byczow.doc - 54.272 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 15:10:26 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 97
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-10-06 15:08:59
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-10-06 15:12:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu