Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2438

Data publikacji:
2018-02-13 15:01:27

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Gminy:

Nr ewid.

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Powierzchnia

gruntu

w m2

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie

 w miejscowym

  planie

Cena wywoławcza

w zł

Wpłata

wadium

w zł

40

KI1P/000

26889/4

1433

Pińczów

obręb 01

Brak planu

(nieruchomość rolna)

2.800,00

280,00

42

KI1P/000

26889/4

2639

Pińczów

obręb 01

Brak planu

(nieruchomość rolna)

5.000,00

 

500,00

92

KI1P/000

26889/4

799

Pińczów

obręb 01

Tereny upraw rolnych

1.600,00

 

160,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

-        osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

-        reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

-        pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-        w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2018 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810 PKO Bank Polski SA. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanych nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. tel. 41 234 53 15.

 

w z. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

Zastępca Burmistrza

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 327
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-02-13 15:01:27
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-02-13 15:26:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu