Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2809

Data publikacji:
2019-05-07 14:17:49

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Przebudowa pomieszczeń świetlicy ” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dla miejscowości Uników.

Treść przetargu:

07.05.2019r.

IPP.271.2.81.2019

                                    

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „Przebudowa pomieszczeń świetlicy ” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dla miejscowości Uników.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonaniu sanitariatów z instalacjami w budynku świetlicy wiejskiej w Unikowie.

1.        

   

    Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

 

1.  Termin wykonania zamówienia – do 30.08.2019 r.

2.  Warunki udziału w postępowaniu:

     W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.  Opis sposobu przygotowania oferty:

     1)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy;

     2)    Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli                      w imieniu wykonawcy;

     3)    Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

     4)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

     5)    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

·           Opis: OFERTA na Przebudowa pomieszczeń świetlicy ”- Fundusz Sołecki Uników – otwarcie ofert 14.05.2019 r. o godz. 1015

6)    w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.  

4.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

      Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019 r. o godz. 1015 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

5.  Opis kryteriów wyboru oferty:

     a) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena- wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

6. Osoba do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego             w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Iwona Chlewicka – Pracownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Kosztorys nakładczy
  3. Projekt
  4.                                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                                        mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zaproszenie_do_zlozenia_oferty_cenowej_Unikow__.pdfzaproszenie do złożenia oferty (zaproszenie_do_zlozenia_oferty_cenowej_Unikow__.pdf - 515.161 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 14:18:26 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_Unikow_lazienki__.docformularz ofertowy (formularz_ofertowy_Unikow_lazienki__.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 14:18:40 Redaktor: Przemysław Fatyga
_klauzula_informacyjna_Unikow__lazienki__.docklauzula informacji (_klauzula_informacyjna_Unikow__lazienki__.doc - 44.032 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 14:18:53 Redaktor: Przemysław Fatyga
kosztorys_nakladczy_Unikow_lazienki__.pdfkosztorys nakładczy (kosztorys_nakladczy_Unikow_lazienki__.pdf - 5156.334 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 14:19:10 Redaktor: Przemysław Fatyga
projekt_Unikow_lazienki__.pdfprojekt (projekt_Unikow_lazienki__.pdf - 2776.294 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 14:19:30 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 142
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-05-07 14:17:49
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-05-07 14:20:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu