Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2810

Data publikacji:
2019-05-07 14:39:40

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy:

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Powierzchnia

gruntu

w m2

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie

w miejscowym

  planie

Cena wywoławcza

w zł

Wpłata

wadium

w zł

1.

29/6

KI1P/000

25639/0

64

Pińczów

obręb 13

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4.680,00

+VAT

470,00

2.

29/7

KI1P/000

25639/0

135

Pińczów

obręb 13

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

9.870,00

+VAT

990,00

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

-        osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

-        reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

-        pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-        w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2019 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810 PKO Bank Polski SA.

Nieruchomość z pozycji 1 jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W stosunku do nieruchomości z pozycji 2 toczy się w sądzie sprawa o ustanowienie na niej drogi koniecznej.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanych nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. tel. 41 234 53 15.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 185
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2019-05-07 14:39:40
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-05-07 22:23:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu