Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2813

Data publikacji:
2019-05-09 11:26:10

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Treść przetargu:

IPP.271.17.2019.P.F                                                                                           Pińczów dnia 08 maja 2019r

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.:Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP” w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie elewacji budynku Remizy OSP zgodnie                       z załączonym kosztorysem nakładczym

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do 31 lipca 2019r  

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

· Nazwę i adres wykonawcy

· Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP ” w miejscowości Skowronno Dolne - otwarcie ofert 17 maja.2019 r. o godz. 930

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 17.05.2019r. do godz. 915.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 930– pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Przemysław Fatyga – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 134

3.        Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

4. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

Załączniki:

1. Zal. 1Formularz ofertowy

2. Zal. 2 Klauzula Informacji

3.Zal.3 Kosztorys nakładczy

 

                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                         mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zaproszenie_docieplenie_Remiza_Skowronno_Dolne.pdfzaproszenie do złożenia oferty (zaproszenie_docieplenie_Remiza_Skowronno_Dolne.pdf - 693.054 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 11:30:58 Redaktor: Przemysław Fatyga
kosztorys_nakladczy_Remiza_Skowronno_.pdfkosztorys nakładczy (kosztorys_nakladczy_Remiza_Skowronno_.pdf - 208.139 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 11:31:06 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_2_formularz_oferty_Remiza_Skowronno_Dolne_.docformularz ofertowy (zal_2_formularz_oferty_Remiza_Skowronno_Dolne_.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 11:32:09 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_4_klauzula_informacyjna_Remiza_Skowronno_Dolne_.docxklauzula informacji (zal_4_klauzula_informacyjna_Remiza_Skowronno_Dolne_.docx - 22.336 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 11:32:19 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 123
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-05-09 11:26:10
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-05-09 11:44:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu