Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2964

Data publikacji:
2019-09-03 12:53:10

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

 

Przedmiot najmu

 

Lokal  o powierzchni 305 m2, położony w Pińczowie obręb 13 przy ul. Batalionów Chłopskich 3, znajdujący się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KI1P/00025639/0.

Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem przetargu  jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przeznaczenie nieruchomości lokalowej i sposób jej zagospodarowania określony został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  jako:  teren usług administracyjno-biurowych.

 

Okres obowiązywania umowy

Umowa zostanie zawarta  na czas określony  tj. na okres 5  lat z możliwością przedłużenia.

 

Płatność czynszu

Czynsz najmu z tytułu użytkowania lokalu, Najemca zobowiązany jest płacić miesięcznie w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca kalendarzowego.

 

Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi  -  5 000,00 zł / miesięcznie + podatek VAT (23%) (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:  500,00 zł  (słownie: pięćset złotych).

 

Do wylicytowanego miesięcznego czynszu najmu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

 

Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr  65 1020 2629 0000 9502 0365 9810 PKO Bank Polski SA.  lub w kasie Urzędu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu należnego za użytkowanie nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieograniczony - ofertowy na wynajem nieruchomości lokalowej”  należy składać w terminie do dnia 30.09.2019 r.  do godziny 10.00  w kancelarii ( pok. 29) Urzędu Miejskiego w Pińczowie

ul. 3 Maja 10.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3 października 2019 r.  o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10.

O wynikach przetargu (rozpatrzenia ofert) oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 

Ogłoszenie o przetargu, druk oferty (załącznik nr 1) oraz projekt umowy najmu (załącznik nr 2) można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie www.pinczow.com.pl w zakładce BIP oraz w  Urzędzie Miejskim w Pińczowie pok. nr 41

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium oraz oświadczenie o akceptacji warunków umowy najmu.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 41 2345315.

 

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Załączone pliki
Zalacznik_nr_1_Oferta_20190903.docxzal (Zalacznik_nr_1_Oferta_20190903.docx - 19.821 KB)
Data publikacji: 2019-09-03 12:54:42 Redaktor: Bożena Liber
Zalacznik_nr_2_Umowa_20190903.doczal 2 (Zalacznik_nr_2_Umowa_20190903.doc - 74.752 KB)
Data publikacji: 2019-09-03 12:55:03 Redaktor: Bożena Liber

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 112
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2019-09-03 12:53:10
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-09-03 12:59:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu