Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Miejski w Pińczowie

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413573871-74, fax. 0413572645
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 995

Data publikacji:
2010-04-23 13:02:19

Przedmiot: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA zadania p.n.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Moje Boisko - Orlik 2012”

Treść przetargu:

 

 

 

 

Pińczów dnia 23.04.2010r

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne, nr sprawy:I.VI.341/4/10  

którego przedmiotem jest Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Moje Boisko - Orlik 2012

 

Zamawiający

Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, woj. Świętokrzyskie.

tel. 41 357 38 – 71, fax 41 357-26-45,

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

W dniu  23.04.2010r dokonano zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu 

Wobec powyższego odpowiednie zapisy w ogłoszeniu o przetargu i w warunkach przetargu uległy następującej zmianie:

 

lp

Nr. Punktu

ogłoszenia

Treść dotychczasowa

Nowa treść

1

Ogłoszenie o przetargu

Pkt. 10

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 29, w terminie do 06.05.2010r., do godziny 900

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 29, w terminie do 10.05.2010r., do godziny 900;

2

Ogłoszenie o przetargu

Pkt. 11

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy Urzędu Miejskiego, dnia 06.05.2010r., o godz. 915.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy Urzędu Miejskiego, dnia 10.05.2010r., o godz. 915.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

lp

Nr. Punktu

Specyfikacji

Treść dotychczasowa

                 Nowa treść

1

SIWZ Rozdział 16 pkt.1

Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10 , pokój nr 29, w terminie do dnia 06. 05 . 2010  roku, do godz. 900

 

Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10 , pokój nr 29, w terminie do dnia           10. 05 . 2010  roku, do godz. 900

 

2

SIWZ Rozdział 16 pkt.3

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy Urzędu Miejskiego, dnia 06.05.2010r., o godz. 915

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy Urzędu Miejskiego, dnia 10.05.2010r., o godz. 915.

3

SIWZ Rozdział 15 pkt.2

Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28- 400 Pińczów

OFERTA NA: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania  inwestycyjnego pod nazwą „Moje Boisko- Orlik 2012”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 06. 05 . 2010 r. godz. 09 15

Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28- 400 Pińczów

OFERTA NA: „Budowa kompleksu boisk sportowych w               ramach zadania  inwestycyjnego pod nazwą „Moje Boisko-               Orlik 2012”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 10. 05 . 2010 r. godz. 09 15

                                                                             

                                                                                                                                                                                              Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                                                                                                                             mgr inż. Marek Zatorski

                                                                                                                                                                                               Z-ca BURMISTRZA

                                           podpis kierownika jednostki

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 707
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2010-04-23 13:02:19
Opublikował: Jan Szarawara, data publikacji: 2010-04-23 13:37:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu