NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2013-10-04 09:57:37 Aktualności

URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat

URZĄD   MIEJSKI   W  PIŃCZOWIE

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

 

Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat

 

1.      Wymagania  niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Ukończone 18 lat,

3) Niekaralność,

4) Nieposzlakowana opinia,

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

6) Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2.      Wymagania  dodatkowe:

1) Biegła znajomość obsługi komputera.

2) Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: o ochronie danych osobowych, finansach publicznych, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, pracownikach samorządowych i samorządzie gminnym.

3) Znajomość podstawowych zasad rachunkowości i księgowości

4) Odbyty staż

5) Minimum 6-cio miesięczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,

6) Predyspozycje osobowościowe, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

3.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

1)     Prowadzenie w systemie informatycznym księgowości podatków i opłat
tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)     Windykacja należności,

3)     Sporządzanie sprawozdań z w/w tytułu.

4.      Wymagane  dokumenty:

1)     list  motywacyjny,

2)     CV z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,

3)     oryginał  kwestionariusza  osobowego,

4)     kserokopie  świadectw  pracy (poświadczone  przez  kandydata  za zgodność        z  oryginałem)

5)     zaświadczenie  lekarskie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych                        do zatrudnienia na danym stanowisku,

6)     kserokopie  dokumentów (poświadczone  przez kandydata  za  zgodność                 z  oryginałem)  potwierdzające  kwalifikacje  i  wykształcenie  zawodowe,

7)     oświadczenie  o  niekaralności,

8)     oświadczenie kandydata,  że  w  przypadku wyboru jego  oferty zobowiązuje się nie  pozostawać  w  innym stosunku pracy,  który  uniemożliwiałby mu  wykonywanie  obowiązków  w  wymiarze  1  etatu,

9)     inne  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach.

 

Uwaga! - Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania.

5. Warunki pracy i płacy:

1. Wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

2. Czas pracy w wymiarze 40 godzin w przeciętnie 5 - dniowym tygodniu pracy.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458.)” oraz własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 14 października  2013 r. godz. 15³º. pod adres: Urząd Miejski  ul. 3 Maja 10: 28-400 Pińczów w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Pińczowie”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. księgowości podatków i opłat, udzieli telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie – inspektor ds. kadr Helena Sobczyk, pokój 24, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 214 i Skarbnik  Gminy Pani Mirosława Wiśniewska , pokój nr 7, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 110.

 

 

 

 

Zobacz również: